Chartervillkor

För passagerarbefordran gäller följande villkor

Priser
I resans pris ingår förutom själva resan, bränsle besättning och försäkringar. Priset är
beräknat från hemmahamn och åter till hemmahamn om inte annat har avtalats. Om resan
blir försenad på grund av kunds dröjsmål, till exempel vid lastning och lossning, äger rederiet
rätten att debitera för väntetid enligt gällande timpris. I det fall antalet ombordstigande
passagerare minskat utan rederiets vetskap äger rederiet rätt att debitera tidigare offererat
pris. I det fall antalet ombordstigande passagerare ökat utan rederiets vetskap äger rederiet
rätt att debitera pris enligt gällande taxa om sjösäkerheten medger det ökade antalet.

Avbokning
Avbokning för charter kan göras utan extra kostnad fram till 15 dagar innan resa. Mellan 1-14
dagar innan resa debiteras 50% av charterhyran. Avbokning mindre än en dag innan
debiteras 100% av charterhyran.
Avbokning för taxiresor från öar kan göras kostnadsfritt fram till dess att fartyget lämnat
hemmakaj. Avbokning för taxiresor från hemmakaj kan göras kostnadsfritt senast 60 minuter
innan avgång. Avbokning med kortare varsel än ovan debiteras med 100% av kostnaden.

Säkerhet
Befälhavaren äger som rederiets representant rätt att helt eller delvis med och omedelbar
verkan avbryta en resa med hänsyn till fartygets säkerhet.
Befälhavaren äger även rätt att avhysa personer som kan anses utgöra fara för sig själv,
passagerare, besättningsmedlemmar, fartyg eller som på annat sätt äventyra säkerheten
eller den allmänna ordningen ombord.
Ingen ersättning eller återbetalning kan krävas i det fall åtgärder vidtas enligt ovan.
Rederiet äger rätt att omedelbart avsluta resan i det fall antalet ombordstigande passagerare
överskrider det antal som är angivet för respektive fartyg.

Skadegörelse
I händelse av skadegörelse, extraordinär rengöring eller reparation äger rederiet rätt att
kräva ersättning av kund även i det fall ingen skyldig kan identifieras.

Force Majeure
I händelse av haveri, olycka eller andra omständigheter utanför rederiets kontroll äger
rederiet rätt att utan ersättningsskyldighet omdisponera eller inställa beställd resa.

Skador på bryggor
Rederiet friskriver sig från skyldighet att ersätta skada på brygga i samband med anlöp med
våra fartyg. Befälhavaren äger rätt anvisa passagerare till annan brygga i det fall det finns
omständigheter som befälhavaren bedömmer kan påverka säkerheten eller orsaka skada.

Chartervillkoren uppdaterades senast den 12 december 2017
Ladda ner våra Chartervillkor